برای آشنایی با تاریخ و تمدن و اندیشه ایران اهورایی و آیین اوستا و زرتشتی آثار پیام آوران خرد و اندیشمندان آریایی را بخوانید و بشنوید و ببینید و به دیگران پیشنهاد کنید

www.Iran7000.com  مهر ورزیده و از تاریخ هفت هزار ساله غیر دینی و غیر سیاسی بهره ببرید ما در سال 7755 آریایی میترایی هستیم برابر با 1396 تازی و 2017 2018 زایشی  

Institut AWESTA 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France  Tel: +339 73 18 18 18  institut@awesta.net   Awesta.Fr  Awesta.net 

آیین زرتشتی اوستایی دین نیست  فلسفه و اندیشه و دستور زندگی است برای بهسازی زمین و زندگی و بهشت ساختن در همین گهنامی که اهریمن فرمانروایی میکند و توان و خواست و اراده ی اهورامزدا از اهریمن که آقریده ی او نیست جداست

Fb+Twitter+youtube+telegram: @ZartoshtJahani    زرتشت جهانی همبستگی فرهنگ جهانی اوستا -هفجا   www.Zartosht.Fr 

دکتر فریدون

 جنیدی

پرویز

 صیاد

سیاوش

 اوستا

دکتر مسعود

 انصاری

دکتر کوروش

 آریا منش

عباس

 پهلوان

استاد

 جعفری

مسعود

 سپند

سودابه

 دشتی

استاد هوشنگ

 سیحون 

دکتر

رزاییان

رضا

 فاضلی

 

استاد امان

 منطقی

دکتر

 رهنوردی

دکتر کی اشکان

  اردلان افشارنادری

 

آله

 دالفک

سیاوش

بشیری

فریدون

 توفیقی

دکتر هانری

 حقیقی

دکتر پردیس

 خزایی

شاهین

 نژاد

هوشنگ

 معین زاده

دکتر منوچهر

 رزم آرا

حسین

 شهرستانی

شجاع الدین

شفا

سیروش

 شرفشاهی

شایان

کاویانی

دکتر زرتشت

 ستوده

اسماعیل

وفا

دکتر دانیال

 دانا

کیوان

 دشتی

اردشیر

انوشیروانی

سیاوش

 آذری

پرویز

 قاضی سعید

کسری

 وفاداری

صادق هدایت

علی دشتی

 استاد ذبیح

 بهروز

استاد پرویز

 اصفهانی

احمد

 کسروی

استاد ابراهیم

 پورداوود

www.Mehrtv.com   www.mehrtv.Fr   www.mehrtv.Net   www.Mehrtv.org                         صدها مقاله و عکس و گزارش  http://awesta.fr/maghalat/
www.Faryad.Net   www.Awesta.Net   www.Awesta.fr   www.Azadi.Be   www.Awesta.fr/book.pdf   www.08Paris.Fr   www.DavidAbbasi.com
Archives Vidéo en Francais:  youtube.com/mehrtvfr   &  la 2ème
آرشیو ویدیو های مهر تی وی و آوا ایران به پارسی      MehrTv    &   AvaIran   &  PersianCnn
iran7000.com  پارسی بنویسید از نامهای پارسی بهره ببرید و از تاریخ غیر دینی و غیر سیاسی هفت هزار ساله بهره ببرید    Faryad.net
Zartosht.Fr    آیین اوستایی زرتشتی دین نیست فلسفه و دستور زندگی است برای آگاهی بیشتر و دریافت گواهی به زرتشت دات اف آر بروید     تشت زرین
TV5 France  Radio USA    USATV VOA  ادیان ایران العربیه   الزرادشتی الجدید   AlArabiya    گزارشها و رپرتاژهای تلویزیونها جهان درباره ما   آتش افروختن در سرباز گمنام شانزه لیزه  پاریس